bb

ศูนย์อุตสาหกรรมอิตาเลียนไทย
37 หมู่ 7 อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 18150
E-mail : j1404@itd.co.th
โทร : 036-365311 

homebar
LOGOITD.png
ลำดับ
หลักสูตร
วิทยากร
1
การป้องกัน และสร้างความปลอดภัยในการทำงาน และการใช้อุปกรณ์ PPE
นายช่างณรงค์ เหล็งไทย
2
การสร้างความเข้าใจในการจำแนกประเภทขยะ และสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
นายช่างณรงค์ เหล็งไทย
3
การคัดแยกขยะ
นายช่างนครธม ถึงเนียม
4
การปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย (ข้อบังคับ, ข้อห้ามและหน้าที่, การรายงานและการแจ้งเหตุ)
นายช่างฐากร คชเสน
5
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ ISO
ISO Office
6
KIZEN
วิทยากรภายนอก
7
ความปลอดภัยในการทำงาน
Safety
8
การเขียนรายงานสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด(NCR,CCR,CAR)
ราชาวดี
9
ความรู้ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
SAT
10
ข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัยและปัจจัยเสี่ยงจากการทำงาน   
SAT
11
ทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก้ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุและผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น
นายช่างไพโรจน์ พิพัฒนสุวรรณ
12
การคัดแยกประเภทของขยะก่อนทิ้งลงในถัง
นายช่างปรัชญาพล ธนาธรรมรัตน์
13
ความปลอดภัยในการทำงาน
นายช่างปรัชญาพล ธนาธรรมรัตน์
14
ขั้นตอนการผลิต Viaduct Segment
นายช่างปรัชญาพล ธนาธรรมรัตน์
15
การใช้อุปกรณ์/เครื่องมือที่ใช้ในการทำงาน
นายช่างปรัชญาพล ธนาธรรมรัตน์
16
การทำความสะอาดโมลด์ Viaduct Segment
นายช่างปรัชญาพล ธนาธรรมรัตน์
17
ขั้นตอนการผลิตหมอนคอนกรีตอัดแรงตามมาตรฐาน
นายช่างไกรลาศ พรทิพย์
18
การทดสอบและควบคุมคุณภาพคอนกรีตที่แข็งตัวแล้ว
นายช่างวรพจน์ แสงราม
19
ข้อควรระวังในการใช้สารเคมี
นายช่างสันติภาพ เข็มแก้ว
20
ความปลอดภัยในการทำงาน
ช่างหญิงจารุพร ยอดดี
21
การทวนสอบเครื่องมือและการแปลความหมายจากรายงานผลการสอบเทียบเครื่องมือเบื้องต้น
ช่างหญิงนิตยา นาคหนู
22
การจัดการซ่อมบำรุง
นายช่างปริญญากร เทพทวี
23
เทคนิคการสอนงาน
นายช่างปริญญากร เทพทวี
24
งานเชื่อม
นายช่างปริญญากร เทพทวี
25
การวิเคราะห์และสอบสวนอุบัติเหตุ
นายช่างปริญญากร เทพทวี
26
ทักษะความรู้ในการจัดเก็บรักษาน้ำมันและสารหล่อลื่น
นายช่างปริญญากร เทพทวี
27
ทักษะงานซ่อมบำรุงระบบสุขาภิบาลที่ถูกต้อง
นายช่างเติมศักดิ์ คงดี
28
ความรู้เบื้องต้นในการใช้และการบำรุงรักษา
ช่างหญิงสาวิตรี จิราวนิชพันธ์
29
ความปลอดภัยในการขนส่ง
ช่างหญิงสาวิตรี จิราวนิชพันธ์
30
ไฟฟ้าพื้นฐาน
นายช่างจารุวัฒน์ จารุเกษตรวิทย์
31
ความปลอดภัยการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
ช่างหญิงสาวิตรี จิราวนิชพันธ์
32
จิตสำนึกอนุรักษ์พลังงาน
ช่างหญิงสาวิตรี จิราวนิชพันธ์
33
ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ
นายช่างประวิทย์ ศีลธรรม
34
การพัฒนาคุณภาพชิ้นงาน
นายช่างวรเทพ สุขสุวรรณ
35
การผลิตชิ้นงานกลึงทั่วไป
นายช่างศิริชัย เจริญศรี
36
ความปลอดภัยเกี่ยวกับการขนย้ายชิ้นงานโดยปั้นจั่น
นายช่างพัชรพงศ์ อุยยามฐิติ
37
การตั้งเบิกค่าซ่อมบำรุง
สุดดารัตน์
38
กฎหมายและข้อบังคับอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงาน
TNB
39
การจัดการขยะ
SS
40
การควบคุมเอกสาร
เลขานุการณ์
41
ปฐมนิเทศพนักงาน (ไทย+พม่า)
Training/Safety
42
ศีลธรรม และวินัยในการทำงาน (พม่า)
พระจากพม่า
Thai Eng
text_trn
text_back_sub