Compound “D” ประกอบด้วยโรงงานต่อไปนี้
bl โรงซ่อมบำรุงงานระบบขนส่งทางราง ซ่อมบำรุงงานรถไฟให้กับการรถไฟ
แห่งประเทศไทย และบริษัทภายในและต่างประเทศ เช่น งานซ่อมบำรุงแคร่รถไฟ
งานซ่อมบำรุงถังบรรทุกน้ำมันและงานซ่อมบำรุงตู้ขนส่งสินค้ารถไฟ เป็นต้น

 

34_1
34_2
34_3
Thai Eng

bgsub

 

homesub